WILLMER DESIGN

TRÄ - METALL - PLAST - PRODUKTION - UTSTÄLLNING - BYGG

Willmer design är en multidisciplinär studioverkstad som skapar i trä, metall och plast. Specialist snickeri, möbeltillverkning, akryl, fiberglas och även screen tryck för unik, små produktion och scen rekvisita.Tekniska tjänster: planering, design, CAD och 3D-ritning, konsultation och konstruktion.

Tjugo års erfarenhet av interiör och offentlig installation, utställning och kommission i Europa och i USA. Omfattande projekt från brittiska husbåtar till konceptuella installationer i New York Rockefeller Center. Arbetar med några av de mest inflytelserika studiorna och viktiga institutioner i Nordeuropa: AvL Rotterdam, Moderna Stockholm.

Expert miljödesign med återvunnet och avfallsmaterial för upcyclingprodukter samt utnyttjande av alternativ energi- och gräsmat tak i småskaliga byggprojekt. Utbildningar, kandidatexamen i tredimensionella design- och möbelstudier, BCUC, Storbritannien och mastersrexamen i design, HDK, Sverige.

Kunder och samarbeten
Clay Ketter. Malmö Stad. Malmö Live Concert House. Göteborg stad. Österlens museum. Svenska Sjömanskyrkan. Loppen, Copenhagen. Red Bull. Van Nelle Fabrik. Atelier van Lieshout, Rotterdam. Moderna Mussem. Mat Theselius. Lust Copenhagen. Lunds Konsthallen.

Kontact: info@willmerdesign.com

WOOD - METAL - PLASTIC - PRODUCTION - EXHIBITION - BUILD

Willmer design is a multi disciplinary studio workshop that creates in wood, metal and plastic. Specialist carpentry, furniture making, GRP, acrylics and screen print for bespoke or batch production, set and prop making. Technical services offered :planning, design, cad & 3D drawing, consultation and construction.

Twenty years experience of interior and public installation, exhibition and commission across Europe and in the USA. Wide ranging projects from British house boats to conceptual art installations in the New York Rockefeller centre. Working with some of the most influential studios and important institutions in Northern Europe, AvL Rotterdam, Moderna Stockholm.

Expert environmental design using reclaimed and waste materials for upcycling products as well as utilising alternative energy and grass roof technology in small scale building projects. Qualifications include three dimensional design and furniture studies at undergraduate, BCUC, United Kingdom and a graduate masters degree in design, HDK, Sweden.

Contact: info@willmerdesign.com